« vissza a keresési eredmény listához  
KLÓRBENZOLICSC: 0642 (2003 november)
Fenil-klorid
CAS #: 108-90-7
ENSZ #: 1134
EINECS #: 203-628-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  27° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  27° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Álmosság. Fejfájás. Hányinger. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Száraz bőr.  Védő kesztyű.  Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! Szellőztetés. A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
 
KLÓRBENZOL ICSC: 0642
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre és forró felületekkel és lángokkal érintkezve. Így mérgező és maró füstöket képez. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámadja a gumit és egyes műanyagokat. 

Képlet: C6H5Cl
Molekulatömeg: 112.6
Forráspont: 132° C
Olvadáspont: -45° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.11
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.05
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 1.17
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.88
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.03
Lobbanáspont: 27° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 590° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.3-11
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.18/2.84  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a bőrt. A folyadék lenyelése kémiai tüdőgyulladást okozhat, a tüdőbe való aspiráció révén. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Okozhat tudati szint csökkenést. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A folyadék zsírtalanítja a bőrt, ami szárazságot és berepedezést okozhat. Az anyagnak hatása lehet a májra és a vesére. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 10 ppm mint TWA; A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen); BEI van.
MAK: 23 mg/m³, 5 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(2); terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: 23 mg/m³, 5 ppm mint TWA; 70 mg/m³, 15 ppm mint STEL 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS használni tűz vagy forró felület közelében vagy hegesztés közben! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 181).
ÁK: 23 mg/m³, CK: 70 mg/m³.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 602-033-00-1; FIGYELMEZTETÉS; H226 H332 H411; Piktogram: GHS02 GHS07 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn, N; R: 10-20-51/53; S: (2)-24/25-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019