« vissza a keresési eredmény listához  
o-KLÓRBENZALDEHIDICSC: 0641 (2016 november)
2-Klórbenzaldehid
CAS #: 89-98-5
ENSZ #: 3265
EINECS #: 201-956-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  87° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  87° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon vízpermetet, habot, port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Égő érzés.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse a bőrt bőséges vízzel vagy zuhannyal legalább 15 percig. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy arcvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Égő érzés a szájban és a gyomorban. Hasi fájdalom.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet és védőkesztyű. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot száraz homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warn
FIGYELEM
Gyúlékony folyadék
Lenyelése ártalmas lehet
Bőrirritáló hatású
Súlyos szemirritációt okoz
Mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Szárazon. Jól zárva. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
o-KLÓRBENZALDEHID ICSC: 0641
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN ~ SÁRGA FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve sósavat (lásd ICSC 0163). 

Képlet: C7H5ClO / ClC6H4CHO
Molekulatömeg: 140.6
Forráspont: 211.9° C
Olvadáspont: 12.4° C
Sűrűség: 1.25 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/l 20° C-on: 1.8 (csekély)
Gőznyomás, kPa 25° C-on: 0.04
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.86 (számított)
Lobbanáspont: 87° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 385° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.33  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet, a bőrt és esetleg a légutakat. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
A kristályvíz elvesztése okozta látható olvadáspont van megadva. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 605-011-00-x; VESZÉLY; H314; Piktogram: GHS05.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: C; R: 34; S: (1/2)-26-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019