« vissza a keresési eredmény listához  
KÁLCIUM-HIPOKLORITICSC: 0638 (2005 október)
Hipoklórossav, kálcium só
Kálcium-oxiklorid
CAS #: 7778-54-3
ENSZ #: 1748
EINECS #: 231-908-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony, de fokozza más anyagok égését. Sok reakció okozhat tüzet vagy robbanást. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik savakkal, gyúlékony anyagokkal vagy redukáló anyagokkal.  NEM érintkezhet gyúlékony anyagokkal vagy redukálószerekkel.    Por használata TILOS! Használjon nagy mennyiségű vizet.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Égő érzés. Torokfájás. Zihálás. Nehézlégzés. Légszomj.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Súlyos bőrégés. Hólyagok.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás. Súlyos, mély égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Égő érzés. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, arcvédő és az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett légmentes, száraz tartályokba kell söpörni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 5.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Jól zárva. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Lásd Kémiai veszélyek. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
KÁLCIUM-HIPOKLORIT ICSC: 0638
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ, FEHÉR KÜLÖNBÖZŐ FORMÁJÚ SZILÁRD ANYAG. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik gyorsan 175° C felett. Lebomlik gyorsan savakkal érintkezve. Ezzel klórt és oxigént képez. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Az anyag erős oxidálószer. Hevesen reagál gyúlékony és redukáló anyagokkal. Az oldat vízben közepesen erős bázis. Hevesen reagál ammóniával, aminokkal, nitrogén vegyületekkel és sok más anyaggal. Ez robbanásveszélyt okoz. Megtámad sok fémet. Ezzel tűzveszélyes/robbanásveszélyes gázt (hidrogén - lásd ICSC 0001) képez. Megtámadja a műanyagokat. 

Képlet: Ca(ClO)2
Molekulatömeg: 143.0
Elbomlik 100° C-on
Sűrűség: 2.35 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 21  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe lenyelés útján és belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Lenyelve maró hatású. A lebomlási termékek belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
A szennyezett ruhákat (tűzveszély) bő vízzel kell kiöblíteni.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat.
Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Meg kell fontolni a megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy más felhatalmazott személy által. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 017-012-00-7; VESZÉLY; H372 H302 H314 H400; Piktogram: GHS03 GHS05 GHS07 GHS09; Megjegyzés: T.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: O, C, N; R: 8-22-31-34-50; S: (1/2)-26-36/37/39-45-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019