« vissza a keresési eredmény listához  
BUTILÉN-OXID (STABILIZÁLT)ICSC: 0636 (2017 április)
1,2-Butén-oxid
1,2-Epoxibután
Etiloxirán
CAS #: 106-88-7
ENSZ #: 3022
EINECS #: 203-438-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek. Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik oxidáló anyagokkal, savakkal vagy fém-kloridokkal.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás.  Használjon habot, port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Nehézlégzés. Fejfájás. Álmosság.  Használjon zárt rendszert vagy szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Személyi védelem: környezettől független légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! TILOS a csatornába belemosni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameexcl mark;warncancer;health haz
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz
Lenyelve, a bőrrel érintkezve vagy belélegezve ártalmas
Bőr- és szemirritációt okoz
Feltételezhetően rákot okoz
Okozhat légúti irritációt
Ártalmas a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Hűvösen. Csak stabilizálva tárolható. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Légmentes. 
BUTILÉN-OXID (STABILIZÁLT) ICSC: 0636
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. A gőz jól keveredik a levegővel, könnyen képez robbanó elegyet. Öntés, rázás, stb. hatására elektrosztatikus töltések keletkezhetnek. A gőzök gátolatlanok és polimerizálhatnak, elzárva a szelepeket. 

Kémiai veszélyek
Az anyag polimerizálhat savakkal, bázisokkal, ónnal, aluminiummal és vaskloridokkal érintkezve. Ez tűz vagy robbanás veszélyt okoz. Reagál erős oxidálószerekkel. Ez tűzveszélyt okoz. 

Képlet: C4H8O
Molekulatömeg: 72.1
Forráspont: 63.3° C
Olvadáspont: -150° C
Sűrűség: 0.83 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 5.9 (mérsékelt)
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 18.8
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.2
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.3
Lobbanáspont: -22° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 370° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.7-19
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.68  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a légutakat és a bőrt. Az expozíció ha nagyfokú, okozhat tudati szint csökkenést. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 2 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
A hozzáadott stabilizáló vagy gátló anyag befolyásolhatja az anyag toxikológiai tulajdonságait, konzultáljon szakértővel.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 603-102-00-9; VESZÉLY; H225, H351, H302, H312; Piktogram: GHS02, GHS08, GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F, Xn; R: 11-20/21/22-36/37/38-40-52/53; S: (2)-9-16-29-36/37-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019