« vissza a keresési eredmény listához  
BRÓMKLÓRDIFLUORMETÁNICSC: 0635 (1997 június)
Freon 12 B 1
R 12 B 1
Halon 1211
CAS #: 353-59-3
ENSZ #: 1974
EINECS #: 206-537-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Hevítés nyomásemelkedést okoz, a szétrobbanás kockázatával. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Álmosság. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Hideg ellen védő kesztyű.  FAGYÁS esetén: öblítsen bőséges vízzel, TILOS a ruházatot eltávolítani. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Viseljen arcvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés      

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Szellőztetés. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.2 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon, ha épületben van. 
CSOMAGOLÁS
 
BRÓMKLÓRDIFLUORMETÁN ICSC: 0635
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ CSEPPFOLYÓSÍTOTT SŰRITETT GÁZ. 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél és alacsony belmagasságú helyiségekben felhalmozódhat, oxigénhiányt okozva. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik nyílt lánggal vagy nagyon forró felületekkel érintkezve. Így mérgező gázok képződnek, beleértve foszgént, hidrogén-fluoridot, sósavat és hidrogén-bromidot. 

Képlet: CBrClF2
Molekulatömeg: 165.4
Forráspont: -4° C
Olvadáspont: -160.5° C
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 5.7
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.1  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
A folyadék gyors párolgása fagyási sérülést okozhat. A folyadék gyors párolgása fagyási sérülést okozhat. Az anyag hatással lehet a szív-érrendszerre. Okozhat szív rendellenességet. 

Belégzési kockázat
Ha az anyag kiszabadul, zárt térben súlyos fulladási kockázatot okozhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Kerülje el az anyag környezetbe engedését, mert károsítja az ózon réteget. 

MEGJEGYZÉSEK
Nagy koncentrációja a levegőben oxigén hiányt okoz, az eszméletlenség vagy halál kockázatával.
Ellenőrizni kell az oxigén tartalmat a területre való belépés előtt.
TILOS használni tűz vagy forró felület közelében vagy hegesztés közben! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019