« vissza a keresési eredmény listához  
BISZFENOL AICSC: 0634 (2011 június)
4,4'-(1-Metiletilidén)biszfenol
4,4'-Izopropilidéndifenol
2,2-Difenilolpropán
CAS #: 80-05-7
EINECS #: 201-245-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng.  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. Előzze meg a porlerakódást!  Használjon vízpermetet, habot, port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

Lásd: HOSSZÚ IDEJŰ VAGY ISMÉTLŐDŐ EXPOZÍCIÓ HATÁSAI. A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát! 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Forduljon orvoshoz, ha nem érzi jól magát. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy arcvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hányinger.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health haz
FIGYELEM
Súlyos szemirritációt okoz
Allergiás bőrreakciót válthat ki
Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
Légúti irritációt okozhat
Mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve sav-anhidridektől, sav-kloridoktól, erős oxidálószerektől, erős bázisoktól és élelemtől és takarmánytól. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
 
BISZFENOL A ICSC: 0634
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR KRITÁLYOK PELYHEK VAGY POR. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Hevesen reagál erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Élénken reagál savanhidridekkel, sav-kloridokkal és erős bázisokkal. Ez hőképződést és robbanásveszélyes nyomás emelkedést okoz. 

Képlet: C15H16O2 / (CH3)2C(C6H4OH)2
Molekulatömeg: 228.3
Forráspont 1.7kPa-nál: 250-252° C
Olvadáspont: 150-157° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.2 (25°C)
Oldékonyság vízben, g/100ml: 0.03 (nagyon csekély)
Gőznyomás, Pa 25° C-on: (elhanyagolható)
Lobbanáspont: 227° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 510-570° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.32  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet. Az anyag enyhén irritálja a légutakat. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat és fényérzékenységet. Az anyagnak hatása lehet a felső légutakra. Lenyelése hatással lehet a májra és a vesére. Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag toxikus hatású az emberi reprodukcióra. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: (inhalálható frakció): 5 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: I/(1); fényérzékenység (SP); terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: (inhalálható frakció): 2 mg/m³ mint TWA 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyag felszívódik a bőrőn keresztül, de toxikus hatást nem jelentettek (2011) 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1.sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 35). ÁK: 2 mg/m³; inh.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 604-030-00-0; VESZÉLY; H360F H335 H318 H317; Piktogram: GHS08 GHS05 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 37-41-43-52-62; S: (2)-26-36/37-39-46-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019