« vissza a keresési eredmény listához  
AMMÓNIUM-PERSZULFÁTICSC: 0632 (2001 október)
Peroxidikénsav, diammónium só
Diammónium-peroxidiszulfát
Diammónium-perszulfát
CAS #: 7727-54-0
ENSZ #: 1444
EINECS #: 231-786-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony, de fokozza más anyagok égését. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik gyúlékony anyagokkal vagy redukáló anyagokkal.  NEM érintkezhet gyúlékony anyagokkal.    A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Zihálás. Nehézlégzés.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Égő érzés. Fájdalom.  Védő kesztyű.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hányinger. Hasmenés. Hányás. Torokfájás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Azután bő vízzel le kell mosni. TILOS felitatni fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 5.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Szárazon. Jól zárva. Elkülönítve gyúlékony anyagoktól, redukálószerektől, fémporoktól és erős bázisoktól. 
CSOMAGOLÁS
 
AMMÓNIUM-PERSZULFÁT ICSC: 0632
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN KRISTALYOK VAGY FEHÉR POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az anyag erős oxidálószer. Reagál gyúlékony és redukáló anyagokkal. Lebomlik hevítésre. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve ammóniát, nitrogén-oxidokat és kén-oxidokat. Oldat formájában hevesen reagál vassal, alumínium porral és ezüst sókkal. Az oldat vízben közepesen erős sav. 

Képlet: H8N2O8S2 / (NH4)2S2O8
Molekulatömeg: 228.2
Elbomlik 120° C-on
Sűrűség: 1.9 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 58.2  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Porának inhalációja okozhat asztmaszerű reakciót. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat permetezés vagy szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós belégzése asztmát okozhat. Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Generalizált allergiás reakciót okozhat, mint a csalánkiütés vagy sokk. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.1 mg/m3, mint TWA.
MAK: légúti és bőr allergizáló (SAH) 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
A szennyezett ruhákat (tűzveszély) bő vízzel kell kiöblíteni.
Akin ezen anyag asztmás tüneteket okozott, kerüljön el minden további érintkezést ezzel az anyaggal.
Az asztma tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat.
Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 016-060-00-6; VESZÉLY; H372 H302 H319 H335 H315 H334 H217; Piktogram: GHS03 GHS08 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: O, Xn; R: 8-22-36/37/38-42/43; S: (2)-22-24-26-37 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019