« vissza a keresési eredmény listához  
TEXANOLICSC: 0629 (2003 november)
2,2,4-Trimetil-1,3-pentándiol monoizobutirát
Propionsav, 2-metil-, monoészter 2,2,4-trimetil-1,3-pentándiollal
Izovajsav-észter 2,2,4-trimetil-1,3-pentánediollal
CAS #: 25265-77-4
EINECS #: 246-771-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon port, AFFF-t, habot, szén-dioxidot.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés      
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.   

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
 
CSOMAGOLÁS
 
TEXANOL ICSC: 0629
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
 

Képlet: C12H24O3
Molekulatömeg: 216.4
Forráspont: 255-260° C
Olvadáspont: -50° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.95
Oldékonyság vízben, g/100ml: 2
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 1.3
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 7.5
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00
Lobbanáspont: 120° C ny.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 393° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 0.6-4.2
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.47  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a bőrt. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakulhat permetezés esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019