« vissza a keresési eredmény listához  
GLICERINICSC: 0624 (2006 április)
1,2,3-Propántriol
1,2,3-Trihidroxipropán
CAS #: 56-81-5
EINECS #: 200-289-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, alkohol-rezisztens habot, száraz port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Száraz bőr.  Védő kesztyű.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem   Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasmenés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Szellőztetés. A kifolyó és kiömlött folyadékot fedett tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
 
GLICERIN ICSC: 0624
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
HIGROSZKÓPOS VISZKÓZUS SZINTELEN FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Ezzel maró akrolein füstöt képez. Reagál erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C3H8O3 / CH2OH-CHOH-CH2OH
Molekulatömeg: 92.1
Forráspont: 290° C
Olvadáspont: 18° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.26
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, Pa 25° C-on: 0.01
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.2
Lobbanáspont: 176° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 393° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 2.6-11.3
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -1.76  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakulhat permetezés esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: (inhalálható frakció): 200 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: I/(2); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019