« vissza a keresési eredmény listához  
DIETILÉN-GLIKOLICSC: 0619 (2007 november)
Etilén-diglikol
2,2'-Dihidroxietil-éter
3-Oxipentán-1,5,diol
CAS #: 111-46-6
EINECS #: 203-872-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon port, alkohol-rezisztens habot, vízpermetet, szén-dioxidot.   

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem   Viseljen védőszemüveget.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hányinger. Hányás. Hasmenés. Szédülés. Álmosság. Zavartság. Eszméletlenség.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  Egy-két pohár vizet kell itatni. A szájat ki kell öblíteni. Azonnali orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A maradékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health haz
VESZÉLY
Lenyelve ártalmas
Károsítja a vesét lenyelés esetén
Okozhat álmosságot és szédülést 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Szárazon. Jól zárva. Elkülönítve erős oxidálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
 
DIETILÉN-GLIKOL ICSC: 0619
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZAGTALAN SZINTELEN VISZKÓZUS HIGROSZKÓPOS FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Hevesen reagál erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámadja a műanyagok egyes fajtáit. 

Képlet: C4H10O3 / (CH2CH2OH)2O
Molekulatömeg: 106.1
Forráspont: 245° C
Olvadáspont: -6.5° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.12
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 2.7
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.7
Lobbanáspont: 124° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 229° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.6-10.8
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -1.47  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag hatással lehet a vesére. Okozhat vesekárosodást. Lenyelése hatással lehet a központi idegrendszerre és a májra. Lenyelése halált okozhat. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő veszélyes szennyeződése nem vagy csak nagyon lassan alakul ki; permetezés vagy szétszórás esetén azonban, sokkal gyorsabban. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: 44 mg/m³, 10 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(2); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 603-140-00-6; FIGYELMEZTETÉS; H302; Piktogram: GHS07  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 22; S: (2)-46 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019