« vissza a keresési eredmény listához  
DIETANOLAMINICSC: 0618 (2002 október)
2,2'-Iminodietanol
DEA
2,2'-Dihidroxidietilamin
CAS #: 111-42-2
EINECS #: 203-868-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Súlyos, mély égések.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Égő érzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. Pihenés. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és részecskék elleni szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől és savaktól. Szárazon. 
CSOMAGOLÁS
 
DIETANOLAMIN ICSC: 0618
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ FEHÉR KRISTÁLYOK VAGY SZINTELEN, VISZKÓZUS, HIGROSZKÓPOS FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Így mérgező füstöket képez. Az oldat vízben közepesen erős bázis. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel és erős savakkal. Megtámadja a rezet, a cinket, az alumíniumot és ötvözeteiket. 

Képlet: C4H11NO2 / (CH2CH2OH)2NH
Molekulatömeg: 105.2
Forráspont: 269° C
Olvadáspont: 28° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.09 (folyadék)
Oldékonyság vízben: nagyon jó
Gőznyomás, Pa 20° C-on: <1
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.65
Lobbanáspont: 134° C ny.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 662° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.7-9.8
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -1.43  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő veszélyes szennyeződése nem vagy csak nagyon lassan alakul ki. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Az anyagnak hatása lehet a májra és a vesére. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 1 mg/m3, mint TWA; (bőr); A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen).
MAK: (inhalálható frakció): 1 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: I/(1); bőrön felszívódás (H); bőr allergizáló (SH); rákkeltő kategória: 3B; terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 603-071-00-1; VESZÉLY; H32 H341 H373 H311 H318; Piktogram: GHS08 GHS05 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 22-38-41-48/22; S: (2)-26-36/37/39-46 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019