« vissza a keresési eredmény listához  
BÁRIUM-KLORÁTICSC: 0613 (2000 április)
Klórsav, bárium só
CAS #: 13477-00-4
ENSZ #: 1445
EINECS #: 236-760-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony, de fokozza más anyagok égését. Sok reakció okozhat tüzet vagy robbanást.  Lásd Kémiai veszélyek. Tűz és robbanás kockázatát okozza.  NEM érintkezhet tűzveszélyes anyagokkal. NEM érintkezhet szerves anyagokkal, fémporokkal, ammónium sókkal vagy redukálószerekkel.  NE tegye ki súrlódásnak vagy rázásnak! Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás. Előzze meg a porlerakódást!  A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Lásd Lenyelés.  Használjon szellőztetést (ha por, ne), helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Kékes színű ajkak, kézkörmök és bőr. Zavartság. Görcsök. Hasmenés. Szédülés. Fejfájás, Hányinger. Eszméletlenség. Hányás. Gyengeség.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni kell (CSAK ESZMÉLETÉNÉL LÉVŐ SZEMÉLYT!). Pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. A maradékot bő vízzel kell elmosni. TILOS felitatni fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 5.1; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve gyúlékony anyagoktól, redukálószerektől, ammónium-vegyületektől, fémporoktól és élelemtől és takarmánytól. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
BÁRIUM-KLORÁT ICSC: 0613
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN KRISTÁLYOS POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Keverékei szerves vegyületekkel, redukálószerekkel, ammónia tartalmú szerekkel és fémporokkal ütés/rázás érzékenyek. Lebomlik hevesen hevítve. Ezzel oxigént és mérgező füstöket képez. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Az anyag erős oxidálószer. Reagál gyúlékony és redukáló anyagokkal. 

Képlet: BaCl2O6 / Ba(ClO3)2
Molekulatömeg: 304.2
Elbomlik 250° C-on
Sűrűség: 3.2 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml: 27.4 (jó) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a vérre és az idegrendszerre. Okozhat methemoglobin képződést. Az expozíció okozhat kálium hiányt. Okozhat szív rendellenességet és izom rendellenességet. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. Az expozíció okozhat halált. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.5 mg/m3, mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: (mint Ba): 0.5 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: II(8); terhességi kockázati csoport: D.
EU-OEL: (mint Ba): 0.5 mg/m³ mint TWA 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
A bénulás tünetei csak néhány óra elteltével jelentkeznek.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
A szennyezett ruhákat (tűzveszély) bő vízzel kell kiöblíteni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 27 - Bárium és oldható vegyületei)).
ÁK: 0,5 mg/m³. Jellemző tulajdonság: i (irritáló anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 017-003-00-8; VESZÉLY; H271 H332 H302 H411; Piktogram: GHS03 GHS07 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: O, Xn, N; R: 9-20/22-51/53; S: (2)-13-27-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019