« vissza a keresési eredmény listához  
ASZFALTICSC: 0612 (2004 október)
Bitumen
Petróleum bitumen
CAS #: 8052-42-4
ENSZ #: 1999
EINECS #: 232-490-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.        Használjon száraz port, szén-dioxidot, habot. Víz használata TILOS!   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Légszomj.  Használjon szellőztetést. Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Hideg ellen védő kesztyű az olvadt forma kezelése esetén. Védő ruházat.  Bőséges vízzel öblítsen, a ruhát NE távolítsa el. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.   

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Hagyja megszilárdulni. A kiömlött anyagot tartályokba kell söpörni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
 
CSOMAGOLÁS
 
ASZFALT ICSC: 0612
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SÖTÉTBARNA VAGY FEKETE SZILÁRD ANYAG. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
 


Forráspont: >300° C
Olvadáspont: 54-173° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.0-1.18
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Lobbanáspont: >200° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: ~400° C  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe a füst belégzésével. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a légutakat. A hevített anyag égéseket okozhat. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyag füstje lehetséges emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.5 mg/m3, mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként); BEI van.
MAK: 1.5 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: II(2); bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 3B; terhességi kockázati csoport: D 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019