« vissza a keresési eredmény listához  
2-NAFTILAMINICSC: 0610 (2016 november)
béta-Naftil-amin
2-Aminonaftalin
CAS #: 91-59-8
ENSZ #: 1650
EINECS #: 202-080-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng.  ELŐZZE MEG A KIPORZÁST!  Használjon vízpermetet, száraz port, habot.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Kék ajkak, körmök és bőr. Zavartság. Szédülés. Görcsök. Fejfájás. Hányinger. Öntudatlanság.  Használjon zárt rendszert vagy szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Továbbá lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás azonnal szükséges. 
Szem   Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cancer;health hazexcl mark;warnenviro;aqua
VESZÉLY
Lenyelve ártalmas
Rákot okozhat
Feltételezhetően genetikai károsodást okoz
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Jól zárva. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
2-NAFTILAMIN ICSC: 0610
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ FEHÉR - VÖRÖSES LEMEZEK. VÖRÖSSÉ VÁLIK, HA LEVEGŐNEK VAN KITÉVE. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat. 

Képlet: C10H9N
Molekulatömeg: 143.2
Forráspont: 306° C
Olvadáspont: 110.2-113° C
Sűrűség: 1.061 g/cm³
Oldékonyság vízben: csekély
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.95
Lobbanáspont: 157° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.28  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálhatja a légutakat és bőrt. Az anyag hatással lehet a vérre. Okozhat methemoglobin képződést. Az anyag hatással lehet a hólyagra. Okozhat gyulladást és vérvizelést. Orvosi megfigyelés ajánlott. A hatás késleltetett lehet. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyag emberi rákkeltő. Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: A1 (bizonyított emberi rákkeltő).
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 1; csírasejt mutagén csoport: 3A 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
Az anyag hólyagtumort okozhat. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 226).
ÁK: 0.005 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: k (rákkeltő: 1/A).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 612-022-00-3; VESZÉLY; H350 H302 H411; Piktogram: GHS08 GHS07 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 45-22-51/53; S: 53-45-61; Megjegyzés: E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019