« vissza a keresési eredmény listához  
ETILÉN-GLIKOL-MONOPROPIL-ÉTERICSC: 0607 (2003 augusztus)
2-Propoxietanol
Propilcelloszolv
Propil-glikol
CAS #: 2807-30-9
ENSZ #: 1993
EINECS #: 220-548-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes.  57° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  57° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség. Száraz bőr.  Védő kesztyű.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. Szellőztetés. A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A maradékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
 
ETILÉN-GLIKOL-MONOPROPIL-ÉTER ICSC: 0607
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Reagál erős oxidálószerekkel. 

Képlet: C5H12O2
Molekulatömeg: 104.2
Forráspont: 149-152° C
Olvadáspont: -90° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.91
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, Pa 25° C-on: 130
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.6
Lobbanáspont: 57° C z.t.
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.3-16
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.08  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet. Az anyag irritálja a légutakat. Az anyag enyhén irritálja a bőrt. Az anyag hatással lehet a vérre. Okozhat vérsejt károsodást. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A folyadék zsírtalanítja a bőrt, ami szárazságot és berepedezést okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: 43 mg/m³, 10 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); bőrön felszívódás (H); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyag szaga és a foglalkozási expozíciós határérték közötti viszony nem adható meg. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 603-095-00-2; FIGYELMEZTETÉS; H312 H319; Piktogram: GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 21-36; S: (2)-26-36/37-46 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019