« vissza a keresési eredmény listához  
XILENOL (KEVERT IZOMÉREK)ICSC: 0601 (2000 február)
Dimetilfenol
Hidroxidimetilbenzol
CAS #: 1300-71-6
ENSZ #: 2261
EINECS #: 215-089-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng.  Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás. Előzze meg a porlerakódást!  Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Szédülés. Fejfájás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Égő érzés. Vörösség. Bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Súlyos, mély égések.  Viseljen szemvédőt, arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Égő érzés. Hasi fájdalom. Hányinger. Hányás. Hasmenés. Szédülés. Fejfájás, Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  Pihenés. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A kiömlött anyagot fedett zárható tartályokba kell söpörni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól, sav-anhidridektől, sav-kloridoktól, bázisoktól és oxidálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Tengerszennyező. 
XILENOL (KEVERT IZOMÉREK) ICSC: 0601
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ FEHÉR ~ SÁRGA FOLYADÉK VAGY KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Reagál savanhidridekkel, sav-kloridokkal, bázisokkal és oxidálószerekkel. 

Képlet: C8H10O / (CH3)2C6H3OH
Molekulatömeg: 122.2
Forráspont: 203-225° C
Olvadáspont: 25-75° C
Sűrűség: 1.02-1.13 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 4-8
Gőznyomás, Pa ?° C-on: 0.5-37
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.2
Lobbanáspont: 61-95° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 599° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.4-?
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.23/2.36  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre és a bőrre. Lenyelve maró hatású. Az anyag irritálja a légutakat. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (belélegezhető frakció és gőz): 1 ppm mint TWA; (DSEN); A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen) 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Ezen anyag emberi egészségre kifejtett hatásáról nem áll rendelkezésre kielégítő adat, ezért a legnagyobb gondossággal kell eljárni.
Az egészségi hatások hasonlóak lehetnek, mint a fenol és rokon vegyületekéi.
Lásd ICSC 0070.
Ezen a kártyán lévő ajánlások vonatkoznak a 3,4-xilenolra (CAS 95-65-8), 2,5-xilenolra (CAS 95-87-4), 2,4-xilenolra (CAS 105-67-9), 2,3-xilenolra (CAS 526-75-0), és 2,6-xilenolra (CAS 576-26-1) is. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 604-006-00-X; VESZÉLY; H311 H301 H314 H411; Piktogram: GHS06 GHS05 GHS09; Megjegyzés: C.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 24/25-34-51/53; S: (1/2)-26-36/37/39-45-61; Megjegyzés: C 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019