« vissza a keresési eredmény listához  
VINIL-FLUORIDICSC: 0598 (2017 április)
Vinil-fluorid (gátolt)
Fluoretén
Fluoretilén
CAS #: 75-02-5
ENSZ #: 1860 (stabilizált)
EINECS #: 200-832-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Rendkívül tűzveszélyes.  A gáz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás.  Szüntesse meg az utánpótlást; ha nem lehetséges és a környékre nem jelent veszélyt, hagyja a tüzet kiégni. Egyéb esetben porral, szén-dioxiddal oltsa el.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Fejfájás. Szédülés. Zavartság. Koordinációs zavar. Hányinger. Hányás. Légszomj.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. 
Bőr A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Hideg ellen védő kesztyű. Védő ruházat.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. FAGYÁS esetén: öblítsen bőséges vízzel, TILOS a ruházatot eltávolítani. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem Lásd Bőr.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés      

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Szellőztetés. TILOS közvetlen vízsugarat a folyadékra irányítani. Személyi védelem: környezettől független légzőkészülék. A füstöket finom vízpermettel kell eltávolítani. TILOS a csatornába belemosni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flamecylinder;gascancer;health haz
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes gáz
Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat
Rákot okozhat 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.1 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől. Hűvösen. Csak stabilizálva tárolható. 
CSOMAGOLÁS
 
VINIL-FLUORID ICSC: 0598
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN SŰRITETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Az anyag szabadon polimerizálhat. Lebomlik hevítés és égés hatására. Így mérgező gázok képződnek mint hidrogén-fluorid. 

Képlet: C2H3F / CH2=CHF
Molekulatömeg: 46.1
Forráspont: -72° C
Olvadáspont: -161° C
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 1.6
Lobbanáspont: Tűzveszélyes gáz
Öngyulladási hőmérséklet: 385° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 2.6-21.7 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
A folyadék fagyási sérülést okozhat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. 

Belégzési kockázat
A levegőben a gáz ártalmas koncentrációja nagyon gyorsan kialakul, ha a tartályból kiszabadul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyag valószínűleg emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 1 ppm mint TWA; A2 (gyanított emberi rákkeltő) 

KÖRNYEZET
Az anyag környezeti hatásait nem vizsgálták megfelelően. 

MEGJEGYZÉSEK
Nagy koncentrációja a levegőben oxigén hiányt okoz, az eszméletlenség vagy halál kockázatával.
Ellenőrizni kell az oxigén tartalmat a területre való belépés előtt. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019