« vissza a keresési eredmény listához  
VINIL-BROMIDICSC: 0597 (2017 április)
Brómetén
Brómetilén
Monobrómetilén
CAS #: 593-60-2
ENSZ #: 1085
EINECS #: 209-800-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes.  A gáz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás.  Használjon vízpermetet, habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Szédülés. Koordinációs zavar. Letargia. Hányinger. Hányás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Hideg ellen védő kesztyű. Védő ruházat.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Öblítse a bőrt bőséges vízzel vagy zuhannyal legalább 15 percig. FAGYÁS esetén: öblítsen bőséges vízzel, TILOS a ruházatot eltávolítani. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés      

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. TILOS közvetlen vízsugarat a folyadékra irányítani. A füstöket finom vízpermettel kell eltávolítani. TILOS a csatornába belemosni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flamecylinder;gascancer;health haz
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes gáz
Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat
Rákot okozhat 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.1 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Hűvösen. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Elkülönítve oxidálószerektől. Csak stabilizálva tárolható. 
CSOMAGOLÁS
 
VINIL-BROMID ICSC: 0597
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ, SZINTELEN GÁZ VAGY SŰRITETT, CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Hevesen reagál oxidálószerekkel. Lebomlik égéskor. Így mérgező gázok képződnek. Az anyag polimerizál hő és fény hatására. 

Képlet: C2H3Br / CH2=CHBr
Molekulatömeg: 106.96
Forráspont: 15.6° C
Olvadáspont: -139.5° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.49
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 119
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.7
Lobbanáspont: Tűzveszélyes gáz
Öngyulladási hőmérséklet: 530° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 9-15
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.57  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
A folyadék gyors párolgása fagyási sérülést okozhat. Az anyag irritálja a szemet. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. 

Belégzési kockázat
A levegőben a gáz ártalmas koncentrációja nagyon gyorsan kialakul, ha a tartályból kiszabadul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyag valószínűleg emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.5 ppm mint TWA; A2 (gyanított emberi rákkeltő).
EU-OEL: 4.4 mg/m³, 1 ppm mint TWA 

KÖRNYEZET
Az anyag környezeti hatásait nem vizsgálták megfelelően. 

MEGJEGYZÉSEK
A hozzáadott stabilizáló vagy gátló anyag befolyásolhatja az anyag toxikológiai tulajdonságait, konzultáljon szakértővel.
A szivárgó gázpalackot fordítsa a lyukkal fölfelé hogy megakadályozza a gáz cseppfolyós formában való kijutását. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 313).
ÁK: 4,4 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: k (rákkeltő: 1/B).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 602-024-00-2; VESZÉLY; H220 H350; Piktogram: GHS02 GHS08.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F+, T; R: 45-12; S: 53-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019