« vissza a keresési eredmény listához  
UREAICSC: 0595 (1997 július)
Karbamid
Karbonil-diamid
CAS #: 57-13-6
EINECS #: 200-315-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Légszomj. Torokfájás.  Használjon helyi elszívást.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Görcsök. Fejfájás, Hányinger. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  Egy-két pohár vizet kell itatni. Pihenés. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. A maradékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. 
CSOMAGOLÁS
 
UREA ICSC: 0595
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ FEHÉR KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre az olvadáspont felett. Így mérgező gázok képződnek. Reagál erős oxidálószerekkel, nitritekkel, szervetlen kloridokkal, kloritokkal és perklorátokkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: NH2CONH2 / CH4N2O
Molekulatömeg: 60.1
Olvadáspont: 132.7-135° C
Sűrűség: g/cm³
Oldékonyság vízben: elegyedő
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -3.00/-1.54  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakulhat , különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A lebomlási hőmérsékletre nincs adat az irodalomban. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019