« vissza a keresési eredmény listához  
NÁTRIUM-BORÁT, DEKAHIDRÁTICSC: 0567 (2014 április)
Borax
Dinátrium-tetraborát-dekahidrát
Nátrium-tetraborát-dekahidrát
Nátrium-piroborát-dekahidrát
CAS #: 1303-96-4
EINECS #: 215-540-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés Hányinger. Hányás. Hasmenés. Fejfájás, Gyengeség. Álmosság. Görcsök.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health haz
VESZÉLY
Szemirritációt okoz
Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Jól zárva. Szárazon. 
CSOMAGOLÁS
 
NÁTRIUM-BORÁT, DEKAHIDRÁT ICSC: 0567
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR KRISTALYOK VAGY KRISTÁLYOS POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az oldat vízben gyenge bázis. 

Képlet: B4O7Na2. 10H2O
Molekulatömeg: 381.4
Forráspont: lásd Megjegyzések
Olvadáspont: lásd Megjegyzések
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.7
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 5.1  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre és a vesére. Okozhat működés károsodást. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat , különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Az anyagnak hatása lehet a herére. Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag toxikus hatású az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (belélegezhető frakció): 2 mg/m3, mint TWA; 6 mg/m³ mint STEL; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként) 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
75 °C-on az anyag elveszti a kristályvizét. A vízmentes forma olvadáspontja 742 °C és lebomlik 1575 °C-on. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 005-011-00-1; VESZÉLY; H360FD; Piktogram: GHS08.  EU szerinti osztályozás
R: 60-61; S: 53-45; Szimbólum: T 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019