« vissza a keresési eredmény listához  
BÉTA-PROPIOLAKTONICSC: 0555 (2017 április)
Propanolid
2-Oxetanon
1,3-Propiolakton
CAS #: 57-57-8
ENSZ #: 2810
EINECS #: 200-340-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  74° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  74° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Égő érzés. Köhögés. Torokfájás. Fejfájás. Hányinger. Légszomj. Hányás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Égési seb.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: környezettől független légzőkészülék. A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Gyúlékony folyadék
Belélegezve halálos
Bőrirritáló hatású
Súlyos szemirritációt okoz
Rákot okozhat
Légúti irritációt okozhat 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Hűtve. Jól zárva. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
BÉTA-PROPIOLAKTON ICSC: 0555
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az anyag polimerizálhat melegítés hatására. Ez tűz vagy robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C3H4O2
Molekulatömeg: 72.1
Elbomlik 162° C-on
Olvadáspont: -33.4° C
Sűrűség (20° C-on): 1.1 g/ml
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 37 (jó)
Gőznyomás, Pa 25° C-on: 453
Lobbanáspont: 74° C z.t.
Robbanási határok, térf% levegőben: 2.9-?
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.46 (becsült)
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.5 (számított)
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.0 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet. Az anyag irritálja a bőrt és a légutakat. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat permetezés esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyag valószínűleg emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.5 ppm mint TWA; A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen).
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 2 

KÖRNYEZET
Az anyag környezeti hatásait nem vizsgálták megfelelően. 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 269).
ÁK: 1,5 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: k (rákkeltő: 1/B).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 606-031-00-1; VESZÉLY; H350, H330, H319, H315; Piktogram: GHS06 GHS08; Megjegyzés: E.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T+; R: 45-26-36/38; S: 53-45; Megjegyzés: E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019