« vissza a keresési eredmény listához  
PROPILÉN-GLIKOL-MONOMETIL-ÉTERICSC: 0551 (1997 augusztus)
1-Metoxi-2-propanol
1-Metoxi-2-hidroxipropán
Propilénglikol-metiléter
1-Metoxipropán-2-ol
CAS #: 107-98-2
ENSZ #: 3092
EINECS #: 203-539-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes.  38° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  38° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Álmosság. Fejfájás. Torokfájás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Száraz bőr. Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Könnyezés. Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget vagy arcvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Álmosság. Fejfájás, Hányinger.    A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A maradékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Hűvösen. Sötétben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
 
PROPILÉN-GLIKOL-MONOMETIL-ÉTER ICSC: 0551
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az anyag feltételezhetően robbanásveszélyes peroxidokat képez. Reagál erős oxidálószerekkel, sav-kloridokkal, savanhidridekkel, alumíniummal és rézzel. 

Képlet: C4H10O2 / H3CCHOHCH2OCH3
Molekulatömeg: 90.1
Forráspont: 120° C
Olvadáspont: -96° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.92
Oldékonyság vízben: nagyon jó
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 1.2
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.03
Lobbanáspont: 38° C
Öngyulladási hőmérséklet: 270° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.9-13.1 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának vagy gőzének belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag és gőze nagy koncentrációban irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az expozíció nagyon nagy koncentráció esetén, okozhat központi idegrendszeri depressziót. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A folyadék zsírtalanítja a bőrt, ami szárazságot és berepedezést okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 50 ppm mint TWA; 100 ppm mint STEL; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: 370 mg/m³, 100 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: 375 mg/m³, 100 ppm mint TWA; 568 mg/m³, 150 ppm mint STEL; (bőr) 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A kereskedelmi termék szennyeződéseket tartalmazhat, amelyek megváltoztathatják a toxikológiai tulajdonságokat.
Desztillálás előtt ellenőrizni kell a peroxidok jelenlétét; ha vannak, eltávolítani! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 218).
ÁK: 375 mg/m³, CK: 568 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 603-064-00-3; FIGYELMEZTETÉS; H226 H336; Piktogram: GHS02 GHS07.  EU szerinti osztályozás
R: 10; S: (2)-24 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019