« vissza a keresési eredmény listához  
KÁLIUM-KLORÁTICSC: 0548 (2013 április)
CAS #: 3811-04-9
ENSZ #: 1485
EINECS #: 223-289-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony, de fokozza más anyagok égését. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik szerves anyagokkal, fémporokkal, ammónium sókkal, gyúlékony anyagokkal vagy redukáló anyagokkal.  TILOS a nyílt láng. NEM érintkezhet tűzveszélyes anyagokkal. NEM érintkezhet forró felületekkel.  NE tegye ki súrlódásnak vagy rázásnak!  A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Kékes színű ajkak, kézkörmök és bőr. Zavartság. Görcsök. Hasmenés. Szédülés. Fejfájás, Hányinger. Légszomj. Torokfájás. Eszméletlenség. Hányás. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Konzultáljon szakértővel! A kiömlött anyagot fedett zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. A maradékot bő vízzel kell elmosni. TILOS felitatni fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam circleexcl mark;warnenviro;aqua
VESZÉLY
Tüzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású
Lenyelve vagy belélegezve ártalmas
Károsítja a vért
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja a vért
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 5.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve gyúlékony anyagoktól, redukálószerektől, erős savaktól, szerves vegyületektől, ammónium-vegyületektől, fémporoktól és élelemtől és takarmánytól. Szárazon. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
KÁLIUM-KLORÁT ICSC: 0548
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN KRISTALYOK VAGY FEHÉR POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik 400° C felett. Lebomlik erős savakkal érintkezve. Ezzel oxigént és mérgező füstöket, beleértve klór-dioxidot és klórt képez. Az anyag erős oxidálószer. Hevesen reagál gyúlékony és redukáló anyagokkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámad sok fémet, víz jelenlétében. 

Képlet: ClKO3 / KClO3
Molekulatömeg: 122.6
Elbomlik 400° C-on
Olvadáspont: 368° C
Sűrűség: 2.3 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml: 7.3  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe lenyelés útján és a por belégzésével. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a légutakat. Az anyag hatással lehet a vérre és a vesére. Okozhat hemolízist, methemoglobin képződést és vesekárosodást. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat , különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a vérre. Okozhat methemoglobin képződést. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag környezeti hatásait nem vizsgálták megfelelően. 

MEGJEGYZÉSEK
Sokk-érzékennyé válik, ha szerves anyagokkal, redukáló anyagokkal, fémporokkal és ammónium vegyületekkel szennyezett.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
A szennyezett ruhákat (tűzveszély) bő vízzel kell kiöblíteni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 017-004-00-3; VESZÉLY; H271 H332 H302 H411; Piktogram: GHS03 GHS07 GHS09  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: O, Xn, N; R: 9-20/22-51/53; S: (2)-13-16-27-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019