« vissza a keresési eredmény listához  
FENIL-béta-NAFTILAMINICSC: 0542 (2003 augusztus)
2-Naftilamin, N-fenil-
N-2-Naftilanilin
CAS #: 135-88-6
EINECS #: 205-223-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng.  Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás. Előzze meg a porlerakódást! Előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását (pl. földeléssel)!  Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő ruházat. Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve oxidálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
 
FENIL-béta-NAFTILAMIN ICSC: 0542
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR ~ SZÜRKE VÁLTOZATOS FORMÁJÚ SZILÁRD ANYAG. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. Ha száraz, keverés, pneumatikus továbbítás, öntés, stb. hatására elektrosztatikusan feltöltődhet. 

Kémiai veszélyek
Reagál oxidálószerekkel. Lebomlik égéskor. Így mérgező és maró füstöket képez. 

Képlet: C16H13N / C10H7NHC6H5
Molekulatömeg: 219.29
Forráspont: 395.5° C
Olvadáspont: 108° C
Sűrűség: 1.2 g/cm³
Oldékonyság vízben 25° C-on: nem oldódik
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 4.38  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag enyhén irritálja a szemet. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: bőrön felszívódás (H); bőr allergizáló (SH); rákkeltő kategória: 1; csírasejt mutagén csoport: 3A 

KÖRNYEZET
Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a halakban. 

MEGJEGYZÉSEK
A kereskedelmi Fenil-béta-naftilamin szennyezésként tartalmazhat béta-Naftilamint.
A Fenil-béta-naftilamin a szervezetben béta-naftilaminná metabolizálódik, ami hólyag karcinogén.
Lásd ICSC 0610.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
TLV Megjegyzés: Bármelyik úton való expozíciót a lehetséges legalacsonyabb szinten kell tartani. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 612-135-00-8; FIGYELMEZTETÉS; H351 H319 H315 H317 H411; Piktogram: GHS08 GHS07 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn, N; R: 36/38-40-43-51/53; S: (2)-26-36/37-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019