« vissza a keresési eredmény listához  
2,4-PENTÁNDIONICSC: 0533 (1997 augusztus)
Acetil-2-propanon
Pentán-2,4-dion
Acetoaceton
Acetilaceton
CAS #: 123-54-6
ENSZ #: 2310
EINECS #: 204-634-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes.  34° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  34° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon port, habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Koordinációs zavar. Szédülés. Álmosság. Fejfájás. Nehézlégzés. Hányinger. Hányás. Rendezetlen mozgás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy arcvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasmenés. Gyengeség. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni kell (CSAK ESZMÉLETÉNÉL LÉVŐ SZEMÉLYT!). Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! Szellőztetés. A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A maradékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől. Sötétben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
 
2,4-PENTÁNDION ICSC: 0533
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Az anyag polimerizálhat fény hatására. Reagál erős oxidálószerekkel, bázisokkal és redukálószerekkel. 

Képlet: C5H8O2 / CH3COCH2COCH3
Molekulatömeg: 100.13
Forráspont: 140° C
Olvadáspont: -23° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.98
Oldékonyság vízben, g/100ml: 16
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 0.93
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.45
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.02
Lobbanáspont: 34° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 340° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 2.4-11.6 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet az idegrendszerre. Okozhat szöveti károsodást. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Az anyagnak hatása lehet a csecsemőmirigyre, a tüdőre, a központi idegrendszerre és az orrjáratokra. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 25 ppm mint TWA; (bőr).
MAK: 83 mg/m³, 20 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(2); bőrön felszívódás (H); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 606-029-00-0; FIGYELMEZTETÉS; H226 H302 ; Piktogram: GHS02 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 10-22; S: (2)-21-23-24/25 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019