« vissza a keresési eredmény listához  
PALMITINSAVICSC: 0530 (1997 november)
Cetilsav
Hexadekánsav
1-Pentadekán-karbonsav
CAS #: 57-10-3
EINECS #: 200-312-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr      
Szem   Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.   

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve bázisoktól, oxidálószerektől és redukálószerektől. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
 
PALMITINSAV ICSC: 0530
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN VAGY FEHÉR KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Reagál bázisokkal, oxidálószerekkel és redukálószerekkel. 

Képlet: C16H32O2
Molekulatömeg: 256.5
Forráspont: 351-352° C
Olvadáspont: 63° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.85
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, Pa 154° C-on: 133
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 5.31  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyag expozíciójának az egészségre kifejtett hatásait nem vizsgálták. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019