« vissza a keresési eredmény listához  
OZMIUM-TETROXIDICSC: 0528 (1997 szeptember)
Ozmiumsav-anhidrid
Ozmium-oxid
Ozmium-tetroxid
CAS #: 20816-12-0
ENSZ #: 2471
EINECS #: 244-058-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony, de fokozza más anyagok égését.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik gyúlékony anyagokkal.  NEM érintkezhet tűzveszélyes anyagokkal.    A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Égő érzés. Köhögés. Fejfájás. Zihálás. Légszomj. Látászavar. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Bőrégés. Fájdalom. Bőr elszineződés. Hólyagok.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás. Látásvesztés. Súlyos, mély égések.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi görcsök. Égő érzés. Sokk vagy ájulás. Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Tilos bármivel itatni! Pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS felitatni fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Elkülönítve gyúlékony anyagoktól, redukálószerektől és élelemtől és takarmánytól. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Súlyosan tengerszennyező. 
OZMIUM-TETROXID ICSC: 0528
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ, SZINTELEN ~ HALVÁNYSÁRGA KÜLÖNBÖZŐ FORMÁJÚ SZILÁRD ANYAG. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Ezzel ozmium füstöt képez. Az anyag erős oxidálószer. Reagál gyúlékony és redukáló anyagokkal. Reagál sósavval. Ezzel mérgező gázt (klór - lásd ICSC 0126) képez. Keverékei lúgokkal instabilak. 

Képlet: O4Os
Molekulatömeg: 254.2
Forráspont: 130° C
Lásd Megjegyzések.
Olvadáspont: 42° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 4.9
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 6
Gőznyomás, kPa 27° C-on: 1.5
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 8.8  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának vagy gőzének belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Könnyezés. Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. Az expozíció nagy koncentrációk esetén, okozhat halált. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Az anyagnak hatása lehet a vesére. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (as Os): 0.0002 ppm mint TWA; 0.0006 ppm mint STEL 

KÖRNYEZET
Az anyag veszélyes lehet a környezetre. Különös figyelmet kell fordítani a rákokra. 

MEGJEGYZÉSEK
Jóval a forráspont alatt kezd szublimálni és desztillálni.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Meg kell fontolni a megfelelõ spray azonnali alkalmazását orvos vagy általa felhatalmazott személy által.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
A szennyezett ruhákat (tűzveszély) bő vízzel kell kiöblíteni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 251 - mint Os).
ÁK: 0.002 mg/m³, CK: 0,004 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: m (maró hatású anyag), b (bőrön át is felszívódó anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 076-001-00-5; VESZÉLY; H225 H332 H314 H317 H400 H410; Piktogram: GHS02 GHS05 GHS07 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T+; R: 26/27/28-34; S: (1/2)-7/9-26-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019