« vissza a keresési eredmény listához  
1-NAFTIL-AMINICSC: 0518 (2000 április)
alfa-Naftil-amin
1-Aminonaftalin
CAS #: 134-32-7
ENSZ #: 2077
EINECS #: 205-138-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Kék ajkak, körmök és bőr. Zavartság. Szédülés. Fejfájás. Légszomj. Gyengeség.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Kékes színű ajkak, kézkörmök és bőr. Szédülés. Fejfájás, Hányinger.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS a csatornába belemosni! TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Szárazon. Sötétben tartandó. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
1-NAFTIL-AMIN ICSC: 0518
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ FEHÉR KRISTÁLYOK. VÖRÖSSÉ VÁLIK, HA LEVEGŐNEK, FÉNYNEK ÉS NEDVESSÉGNEK VAN KITÉVE. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Ezzel nitrogén-oxidokat és szén-monoxidot képez. Az anyag gyenge bázis. 

Képlet: C10H9N
Molekulatömeg: 143.2
Forráspont: 300.8° C
Olvadáspont: 50.0° C
Sűrűség: 1.12 g/cm³
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 0.53
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.93
Lobbanáspont: 157° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 460° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.25  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag enyhén irritálja a szemet és a bőrt. Az anyag hatással lehet a vérre. Okozhat methemoglobin képződést. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni, mert maradandó. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
1-naftilamin expozíció követően jelentett hólyag tumorok a 2-naftilamin szennyezés okozhatta, amely humán rákkeltő. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 612-020-00-2; FIGYELMEZTETÉS; H302 H411; Piktogram: GHS07 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn, N; R: 22-51/53; S: (2)-24-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019