« vissza a keresési eredmény listához  
VINILTOLUOL (IZOMEREK KEVERÉKE)ICSC: 0514 (1996 március)
Metilsztirol (izomérek keveréke)
Etenilmetilbenzol (izomérek keveréke)
CAS #: 25013-15-4
ENSZ #: 2618
EINECS #: 246-562-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes. Hevítés nyomásemelkedést okoz, a szétrobbanás kockázatával.  54° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  54° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon port, AFFF-t, habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Szédülés. Álmosság. Letargia. Fejfájás. Torokfájás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hányinger. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Szellőztetés. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől, erős savaktól, peroxidoktól és alumínium-kloridtól. Csak stabilizálva tárolható. 
CSOMAGOLÁS
 
VINILTOLUOL (IZOMEREK KEVERÉKE) ICSC: 0514
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőzök gátolatlanok és polimerizálhatnak, elzárva a szelepeket. 

Kémiai veszélyek
Ha az anyag nincs stabilizálva, hőfejlődés mellett polimerizál. Lebomlik hevítésre. Ezzel mérgező füstöket és gázokat képez. Az anyag erős redukálószer. Hevesen reagál oxidálószerekkel. Hevesen reagál alumínium sókkal. 

Képlet: C9H10
Molekulatömeg: 118.2
Forráspont: 170-173° C
Olvadáspont: -77° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.90-0.92
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 0.15
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.1
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00
Lobbanáspont: 45-53° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 489-515° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 0.8-11.0
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.58  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet az idegrendszerre. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Az anyagnak hatása lehet a májra. Okozhat zsíros degenerációt. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 50 ppm mint TWA; 100 ppm mint STEL; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: 98 mg/m³, 20 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); terhességi kockázati csoport: D 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Ezen a kártyán lévő ajánlások vonatkoznak az m- és p- izomerek keverékére.
Alkoholos italok fogyasztása fokozza a károsító hatást.
A hozzáadott stabilizáló vagy gátló anyag befolyásolhatja az anyag toxikológiai tulajdonságait, konzultáljon szakértővel. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019