« vissza a keresési eredmény listához  
N-METIL-2-PIRROLIDONICSC: 0513 (2014 április)
1-Metil-2-pirrolidon
1-Metil-2-pirrolidinon
N-Metil-pirrolidon
CAS #: 872-50-4
EINECS #: 212-828-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  86° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  86° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.   

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Fejfájás.  Használjon helyi elszívást vagy szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Égő érzés a torokban és a mellkasban.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. A helyi szabályozás szerint kell tárolni és hulladékba rakni. A maradékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health haz
FIGYELEM
Gyúlékony folyadék
Lenyelése ártalmas lehet
Súlyos szemirritációt okoz
Légúti irritációt okozhat
Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Szárazon. Szellőztetés a padló mentén. Elkülönítve erős oxidálószerektől, erős savaktól, erős bázisoktól, réztől és műanyagoktól. 
CSOMAGOLÁS
 
N-METIL-2-PIRROLIDON ICSC: 0513
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN, HIGROSZKÓPOS FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítés és égés hatására. Így mérgező füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat. Hevesen reagál erős savakkal és erős bázisokkal. Megtámadja a rezet és ötvözeteit. 

Képlet: C5H9NO
Molekulatömeg: 99.1
Forráspont: 202° C
Olvadáspont: -24.4° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.03
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, Pa 25° C-on: 39
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.4
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00
Lobbanáspont: 86° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 245° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.3-9.5
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.38
Viszkozitás: 1.62 mm²/s 25° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a légutakat. Az anyag enyhén irritálja a bőrt. Az expozíció nagyon nagy koncentráció esetén, okozhat tudati szint csökkenést. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő veszélyes szennyeződése nem vagy csak nagyon lassan alakul ki; permetezés vagy szétszórás esetén azonban, sokkal gyorsabban. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag toxikus hatású az emberi reprodukcióra. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
EU-OEL: 40 mg/m³, 10 ppm mint TWA; 80 mg/m³, 20 ppm mint STEL; (bőr).
MAK: 82 mg/m³, 20 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(2); bőrön felszívódás (H); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az N-Metil-2-pirrolidon a bőr permeabilitását más anyagokkal szemben. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1.sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 215).
ÁK: 40 mg/m³, CK: 80 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag),
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 606-021-00-7; VESZÉLY; H360D H335 H315 H319; Piktogram: GHS08 GHS07.  EU szerinti osztályozás
R: 61-36/37/38; S: 53-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019