« vissza a keresési eredmény listához  
METIL-IZOBUTIL-KETONICSC: 0511 (1997 július)
4-Metil-2-pentanon
Hexon
Izopropilaceton
Izobutil-metil-keton
4-Metilpentán-2-on
CAS #: 108-10-1
ENSZ #: 1245
EINECS #: 203-550-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. NE használjon sűrített levegőt a töltéshez, kiürítéshez, vagy kezeléshez!  Használjon port, AFFF-t, habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Hasmenés. Szédülés. Fejfájás. Hányinger. Torokfájás. Öntudatlanság. Hányás. Gyengeség.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Száraz bőr. Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. Szellőztetés. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
Légmentes. 
METIL-IZOBUTIL-KETON ICSC: 0511
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz jól keveredik a levegővel, könnyen képez robbanó elegyet. 

Kémiai veszélyek
Az anyag képezhet robbanásveszélyes peroxidokat levegőnek kitéve. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel és erős redukálószerekkel. 

Képlet: C6H12O / CH3COCH2CH(CH3)2
Molekulatömeg: 100.2
Forráspont: 117-118° C
Olvadáspont: -84.7° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.80
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 1.91
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 2.1
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.45
Lobbanáspont: 14° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 460° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.4-7.5
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.38  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag és gőze irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. A folyadék lenyelése kémiai tüdőgyulladást okozhat, a tüdőbe való aspiráció révén. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre nagy koncentrációban. Okozhat narkózist. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 20 ppm mint TWA; 75 ppm mint STEL; A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen); BEI van.
MAK: 83 mg/m³, 20 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); bőrön felszívódás (H); terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: 83 mg/m³, 20 ppm mint TWA; 208 mg/m³, 50 ppm mint STEL 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Desztillálás előtt ellenőrizni kell a peroxidok jelenlétét; ha vannak, eltávolítani! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 214).
ÁK: 83 mg/m³, CK: 208 mg/m³.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 606-004-00-4; VESZÉLY; H225 H332 H319 H335 EUH066; Piktogram: GHS02 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F, Xn; R: 11-20-36/37-66; S: (2)-9-16-29; Megjegyzés: 6 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019