« vissza a keresési eredmény listához  
4,4'-METILÉN-BISZ(2-KLÓRANILIN)ICSC: 0508 (2013 április)
2,2'-Diklór-4,4'-metiléndianilin
Benzolamin, 4,'-metilén-bisz(2-klór)
4,4' diamino-3,3'-diklórdifenilmetán
CAS #: 101-14-4
ENSZ #: 3077
EINECS #: 202-918-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, száraz port, szén-dioxidot.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Továbbá: lásd Lenyelés.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT!  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt vagy arcvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés Fejfájás, Szédülés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Lenyelve ártalmas
Feltételezhetően genetikai károsodást okoz
Rákot okozhat
Károsíthatja a vért
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 9; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Lásd Kémiai veszélyek. Jól zárva. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
 
4,4'-METILÉN-BISZ(2-KLÓRANILIN) ICSC: 0508
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN KRISTÁLYOK VAGY VILÁGOSBARNA LABDACSOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik 200° C felett. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve sósavat és nitrogén-oxidokat. Az anyag gyenge bázis. Reagál erős savakkal, erős bázisokkal és alkáli földfémekkel. 

Képlet: C13H12Cl2N2
Molekulatömeg: 267.2
Olvadáspont: 110° C
Elbomlik 202° C-on
Lobbanáspont: 113° C z.t.
Sűrűség: 1.44 g/cm³
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.94
Gőznyomás: elhanyagolható 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe a por belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag hatással lehet a vérre. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyag emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.01 ppm mint TWA; (bőr); A2 (gyanított emberi rákkeltő); BEI van.
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 2.
EU-OEL: 0.01 mg/m³ mint TWA; (bőr) 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a vízi szervezetekben és a növényekben. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni, mert maradandó. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 204).
ÁK: 0,01 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), k (rákkeltő: 1B),
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i): Vizelet MOCA (hidrolízis után): 5 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: Műszak végén.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 612-078-00-9; VESZÉLY; H350 H302 H400 H410; Piktogram: GHS08 GHS07 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 45-22-50/53; S: 53-45-60-61; Megjegyzés: E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019