« vissza a keresési eredmény listához  
METIL-ACETÁTICSC: 0507 (2014 április)
Ecetsav-metil-észter
CAS #: 79-20-9
ENSZ #: 1231
EINECS #: 201-185-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek. Hevítés nyomásnövekedést okoz, a szétrobbanás kockázatával.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. Használjon szikramentes kéziszerszámot! NE használjon sűrített levegőt a töltéshez, kiürítéshez, vagy kezeléshez!  Használjon alkohol-rezisztens habot, habot, port, szén-dioxidot, finom vízpermetet.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Köhögés. Fejfájás. Álmosság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Száraz bőr.  Védő kesztyű.  Öblítse a szennyezett ruházatot bőséges vízzel (tűzveszély). A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hányinger. Hányás. Gyengeség. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, alacsony forráspontú, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék.. TILOS a csatornába belemosni! A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameexcl mark;warn
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz
Szemirritációt okoz
Álmosságot vagy szédülést okozhat 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől, erős savaktól és erős bázisoktól. 
CSOMAGOLÁS
 
METIL-ACETÁT ICSC: 0507
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Reagál erős oxidálószerekkel. Ez tűz vagy robbanás veszélyt okoz. Hevesen reagál erős savakkal és erős bázisokkal. Megtámadja a gumit és a műanyagok egyes fajtáit. 

Képlet: C3H6O2 / CH3COOCH3
Molekulatömeg: 74.1
Forráspont: 57° C
Olvadáspont: -98° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.93
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 24.4 (csekély)
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 23.1
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.6
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.3
Lobbanáspont: -13° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 505° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 3.1-16
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.18  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a légutakat. Az anyag enyhén irritálja a bőrt. Az anyag hatással lehet az idegrendszerre. Az expozíció jóval a határérték felett, okozhat tudati szint csökkenést. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A folyadék zsírtalanítja a bőrt, ami szárazságot és berepedezést okozhat. Az anyagnak hatása lehet a látóidegre. Okozhat látásromlást. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 200 ppm mint TWA; 250 ppm mint STEL.
MAK: 310 mg/m³, 100 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(4); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS a munkaruhát hazavinni!
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 197).
ÁK: 310 mg/m³, CK: 1240 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), sz (szenzibilizáló tulajdonságú anyag, i (ingerlő anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-021-00-x; VESZÉLY; H225 H319 H334 EUH066; Piktogram: GHS02 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F, Xi; R: 11-36-66-67; S: (2)-16-26-29-33 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019