« vissza a keresési eredmény listához  
MAGNÉZIUM-OXIDICSC: 0504 (2010 május)
Magnézia
Égetett magnézia
CAS #: 1309-48-4
EINECS #: 215-171-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony.    NEM érintkezhet erős savakkal.    A környezetben lévő tűz esetében minden tűzoltószer használható.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

A GHS kritériumok szerint veszély osztály nem állapítható meg 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős savaktól. Szárazon. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
 
MAGNÉZIUM-OXID ICSC: 0504
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
HIGROSZKÓPOS FINOM FEHÉR POR. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Hevesen reagál erős savakkal. 

Képlet: MgO
Molekulatömeg: 40.3
Forráspont: 3600° C
Olvadáspont: 2800° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 3.6
Oldékonyság vízben: csekély 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe a por vagy füst belégzésével. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Mechanikus irritációt okozhat. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós por részecske expozíció hatással lehet a tüdőre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (belélegezhető frakció): 10 mg/m3, mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: (inhalálható frakció): 4 mg/m³; terhességi kockázati csoport: C.
MAK: (respirábilis frakció): 0.3 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: II(8); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 194 - magnéziumra számítva).
ÁK: 6 mg/m³ resp. Jellemző tulajdonságai: i (ingerlő anyag).  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019