« vissza a keresési eredmény listához  
p-KLÓRBENZOÉSAVICSC: 0503 (2005 október)
4-Klórbenzoésav
CAS #: 74-11-3
EINECS #: 200-805-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, port.   

Lásd Megjegyzések.   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem   Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
 
CSOMAGOLÁS
 
p-KLÓRBENZOÉSAV ICSC: 0503
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZAGTALAN FEHÉR VÁLTOZATOS FORMÁJÚ SZILÁRD ANYAG. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Égéskor mérgező és maró füstöket képez, beleértve hidrogén-kloridot. Az oldat vízben gyenge sav. 

Képlet: ClC6H4COOH / C7H5ClO2
Molekulatömeg: 156.6
Olvadáspont: 243° C
Sűrűség: 1.5 g/cm³
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, Pa 25° C-on: 0.3
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 5.4
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1
Lobbanáspont: 238° C
Öngyulladási hőmérséklet: 545° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.65  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Ezen anyag emberi egészségre kifejtett hatásáról nem áll rendelkezésre kielégítő adat, ezért a legnagyobb gondossággal kell eljárni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019