« vissza a keresési eredmény listához  
IZOFORON-DIIZOCIANÁTICSC: 0499 (2008 november)
3-Izocianometil-3,5,5-trimetilciklohexil-izocianát
IPDI
Izociánsav, metilén(3,5,5-trimetil-3,1-ciklohexilén)-észter
CAS #: 4098-71-9
ENSZ #: 2290
EINECS #: 223-861-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle. Hevítés nyomásemelkedést okoz, a szétrobbanás kockázatával.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, habot, port, szén-dioxidot.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Égő érzés.  Használjon zárt rendszert.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Súlyos bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Torokfájás. Égő érzés. Hasi fájdalom.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. A kiömlő folyadékot fedett tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. A visszamaradó folyadékot ammónia (4-8%), detergens (2%), and víz keverékével kell kezelni. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

corrskull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Belélegezve halálos
Bőrrel érintkezve ártalmas
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Allergiás vagy asztmás tüneteket vagy nehézlégzést okozhat belégzés esetén
Okozhat allergiás bőrreakciót 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve bázisoktól, savaktól, alkoholoktól, aminoktól, amidoktól, fenoloktól, merkaptánoktól és élelemtől és takarmánytól. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Jól zárva. Hűvösen. Szárazon. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Légmentes.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
IZOFORON-DIIZOCIANÁT ICSC: 0499
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN ~ SÁRGA FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az anyag polimerizálhat. Lebomlik égéskor. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve hidrogén-cianidot és nitrogén-oxidokat. Reagál savakkal, alkohollal, aminokkal, bázisokkal, amidokkal, fenolokkal és merkaptánokkal. Ez mérgezés, tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámadja a műanyagokat és a gumit. 

Képlet: C12H18N2O2 / (CH3)2C6H7(CH3)(N=C=O)CH2N=C=O
Molekulatömeg: 222.3
Forráspont 1.33kPa-nál: 158° C
Elbomlik 310° C-on
Olvadáspont: -60° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.06
Oldékonyság vízben, g/100ml: 15 (reakció)
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 0.04
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.0
Lobbanáspont: 155° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 430° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 0.7-4.5
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 4.75 (számított) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és a bőrön keresztül. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a bőrre. Az anyag súlyosan irritálja a szemet. Az aeroszol irritálja a légutakat. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat permetezés esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Ismétlődő vagy tartós belégzése asztmát okozhat. Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.005 ppm mint TWA.
MAK: 0.046 mg/m³, 0.005 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(1); légúti és bőr allergizáló (SAH); terhességi kockázati csoport: D 

KÖRNYEZET
Az anyag veszélyes lehet a környezetre. Különös figyelmet kell fordítani a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Akin ezen anyag asztmás tüneteket okozott, kerüljön el minden további érintkezést ezzel az anyaggal.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 615-008-00-5; VESZÉLY; H331 H319 H372 H335 H315 H334 H317 H411; Piktogram: GHS06 GHS08 GHS09; Megjegyzés: 2.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 23-36/37/38-42/43-51/53; S: (1/2)-26-28-38-45-61; Megjegyzés: 2 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019