« vissza a keresési eredmény listához  
HIDROGÉN-CIANID, CSEPPFOLYÓSÍTOTTICSC: 0492 (2018 május)
Hidrociánsav
Ciánhidrogén
CAS #: 74-90-8
ENSZ #: 1051
EINECS #: 200-821-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Rendkívül tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A gáz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás.  Szüntesse meg az utánpótlást; ha nem lehetséges és a környékre nem jelent veszélyt, hagyja a tüzet kiégni. Egyéb esetben porral, vízpermettel, alkohol-rezisztens habbal, szén-dioxiddal oltsa el.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Zavartság. Álmosság. Fejfájás. Hányinger. Légszomj. Görcsök. Öntudatlanság. Légzés vagy szív bénulás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Szükséges lehet oxigén alkalmazása. Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Tilos szájból-szájba lélegeztetni! Azonnali orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Továbbá lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Azonnali orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések 
Szem FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Fájdalom. Lásd Belégzés.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Égő érzés. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Szükséges lehet oxigén belélegeztetése. Tilos a szájból-szájba mesterséges lélegeztetés. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: légmentes vegyvédelmi öltözék, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! Szellőztetés. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS közvetlen vízsugarat a folyadékra irányítani. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameskull;toxicenviro;aqua
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz
Lenyelve, a bőrrel érintkezve vagy belélegezve halálos
Szemirritációt okoz
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 3; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Csak stabilizálva tárolható. Tűzbiztos módon. Hűvösen. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól és összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Tengerszennyező.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
HIDROGÉN-CIANID, CSEPPFOLYÓSÍTOTT ICSC: 0492
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN GÁZ VAGY FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gáz jól keveredik a levegővel, könnyen képez robbanó elegyet. 

Kémiai veszélyek
Az anyag spontán polimerizálhat ha nincs stabilizálva. Az anyag polimerizálhat hevítésre bázisok, 2%-nál több víz hatására vagy ha nincs kémiailag stabilizálva. Ez tűz vagy robbanás veszélyt okoz. Égéskor mérgező és maró gázokat képez, beleértve nitrogén-oxidokat. Az oldat vízben gyenge sav. Hevesen reagál oxidálószerekkel és alkoholos keverékben lévő sósavval. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: HCN
Molekulatömeg: 27.03
Forráspont: 26° C
Olvadáspont: -13° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.69 (folyadék)
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 82.6
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 0.94
Lobbanáspont: -18° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 538° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 5.6-40.0
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.25  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a légutakat. Az anyag irritálhatja a bőrt. Az anyag hatással lehet a sejtlégzésre. Okozhat görcsöket és eszméletlenséget. Az expozíció okozhat halált. Orvosi megfigyelés ajánlott. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a pajzsmirigyre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (plafon érték): 4.7 ppm mint STEL; (bőr).
EU-OEL: 1 mg/m³, 0.9 ppm mint TWA; 5 mg/m³, 4.5 ppm mint STEL; (bőr) 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
A foglalkozási expozíciós határértéket a munka során semmikor sem szabad túllépni.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
A szennyezett ruhát zárható zsákban vagy más tartályban kell elkülöníteni.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését.
Ezen akártyán lévő ajánlások vonatkoznak a stabilizált, inert porozus anyagban adszorbeált cián-hidrogénre is.
Más ENSZ számok: 1613, Hidrogén-cianid, vizes oldat, nem több, mint 20% Hidrogén-cianiddal; 1614, Hidrogén-cianid stabilizált, kevesebb, mint 3% vizet tartalmazó és porózus inert anyagon adszorbeált; 3294, Hidrogén-cianid, alkoholos oldat, nem több, mint 45% hidrogén-cianiddal.
Sohasem szabad egyedül dolgozni olyan területen, ahol ciánhidrogén expozíció előfordulhat.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 51).
ÁK: 1 mg/m³, CK: 5 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 006-006-00-X; VESZÉLY; H224 H330 H400 H410; Piktogram: GHS02 GHS06 GHS09.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019