« vissza a keresési eredmény listához  
PIVALINSAVICSC: 0486 (2018 május)
2,2-Dimetilpropánsav
alfa,alfa-Dimetilpropionsav
Trimetilecetsav
Neopentánsav
CAS #: 75-98-9
ENSZ #: 3261
EINECS #: 200-922-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  64° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  64° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon helyi elszívást.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges, ha bőrirritáció jelentkezik. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Égő érzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és részecskék elleni szűrőbetétes légzőkészülék. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Ha szilárd: söpörje a kiömlött anyagot tartályba. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. A maradékot bő vízzel kell elmosni. A helyi szabályozás szerint kell tárolni és hulladékba rakni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warn
FIGYELEM
Lenyelve vagy a bőrrel érintkezve ártalmas
Bőrirritáló hatású
Súlyos szemirritációt okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől, bázisoktól és élelemtől és takarmánytól. Szárazon. Jól zárva. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
PIVALINSAV ICSC: 0486
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK VAGY SZINTELEN ~ FEHÉR KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az oldat vízben gyenge sav. Reagál bázisokkal és erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámad sok fémet. Ezzel tűzveszélyes/robbanásveszélyes gázt (hidrogén - lásd ICSC 0001) képez. 

Képlet: C5H10O2 / (CH3)3CCOOH
Molekulatömeg: 102.1
Forráspont: 164° C
Olvadáspont: 36° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.91
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 2.5 (gyengén oldódik)
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 85
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.5
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00
Lobbanáspont: 64° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 560° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.6-?
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.4
Viszkozitás: 4.2 mm²/s 37.8° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet, a bőrt és a felső légutakat. Az anyag irritálja gyomor- bél rendszert. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019