« vissza a keresési eredmény listához  
NÁTRIUM-HIPOKLORIT (VIZES OLDAT, AKTÍV KLÓR <10%)ICSC: 0482 (2017 április)
Nátrium-oxiklorid
CAS #: 7681-52-9
ENSZ #: 1791
EINECS #: 231-668-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Hevítés nyomásnövekedést okoz, a szétrobbanás kockázatával.      A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Égő érzés. Torokfájás. Köhögés. Hasi fájdalom. Hányás. Hasmenés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Egy-két pohár vizet kell itatni. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szervetlen gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! Szellőztetés. A kifolyó és kiömlött folyadékot fedett nem-fém tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A maradékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

correnviro;aqua
FIGYELEM
Fémekre korrozív hatású lehet
Bőr- és szemirritációt okoz
Nagyon mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8 

TÁROLÁS
Elkülönítve savaktól. Lásd Kémiai veszélyek. Hűvösen. Sötétben tartandó. Jól zárva. Csak az eredeti tartályban tárolja. 
CSOMAGOLÁS
 
NÁTRIUM-HIPOKLORIT (VIZES OLDAT, AKTÍV KLÓR <10%) ICSC: 0482
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ, TISZTA, KISSÉ SÁRGA OLDAT. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre és savakkal érintkezve. Lebomlik fény hatására. Így mérgező és maró gázokat képez, beleértve klórt (lásd ICSC 0126). Az anyag erős oxidálószer. Reagál gyúlékony és redukáló anyagokkal. Az oldat vízben gyenge bázis. Megtámad sok fémet. 

Képlet: NaClO
Molekulatömeg: 74.4
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.1 (5,5%-os vizes oldat)
Olvadáspont: -5° C  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt, a légutakat és az emésztőtraktust. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag a normális használat során a környezetbe jut. Nagy gondot kell fordítani azonban, minden további kibocsátásra, pl. helytelen hulladék kezelés következtében. 

MEGJEGYZÉSEK
A háztartási hipók általában 5% nátrium-hipokloritot tartalmaznak (kb. pH 11, irritáló), a koncentráltabb hipók 10-15 % nátrium-hipokloritot tartalmaznak (kb. pH 13, maró).
A szennyezett ruhákat (tűzveszély) bő vízzel kell kiöblíteni.
Lásd még: ICSC 1119 (Nátrium-hipoklorit, aktív klór >10%). 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 017-011-00-1; VESZÉLY; H314 H400, Nátrium-hipoklorit>5%: EUH031; Piktogram: GHS05 GHS09; Megjegyzés: B.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xi; R: 31-36/38; S: (1/2)-28-45-50-61; Megjegyzés: B 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019