« vissza a keresési eredmény listához  
3,3'-DIKLÓRBENZIDINICSC: 0481 (2010 május)
3,3'-Diklórbifenil-4,4'-iléndiamin
4,4'-Diamino-3,3'-diklórbifenil
CAS #: 91-94-1
EINECS #: 202-109-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon finom vízpermetet, száraz port, szén-dioxidot.   

Lásd: HOSSZÚ IDEJŰ VAGY ISMÉTLŐDŐ EXPOZÍCIÓ HATÁSAI. A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Kerülje el a por belégzését. Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát! 
Bőr FELSZÍVÓDHAT!  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Forduljon orvoshoz, ha nem érzi jól magát. 
Szem   Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Feltételezhetően genetikai károsodást okoz
Rákot okozhat
Légúti irritációt okozhat
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén lenyelve károsíthatja a májat
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Jól zárva. Csak az eredeti tartályban tárolja. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
3,3'-DIKLÓRBENZIDIN ICSC: 0481
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZÜRKE ~ BÍBORSZINŰ KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat és sósavat. 

Képlet: C6H3ClNH2C6H3ClNH2/C12H10Cl2N2
Molekulatömeg: 253.1
Forráspont: 368° C
Olvadáspont: 132-133° C
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Öngyulladási hőmérséklet: 350° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.51  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a légutakat. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Az anyagnak hatása lehet a májra. Az anyag valószínűleg emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (bőr); A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen).
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 2 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyag gyúlékony, de lobbanáspont nem található az irodalomban.
TLV Megjegyzés: Bármelyik úton való expozíciót a lehetséges legalacsonyabb szinten kell tartani. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 87).
ÁK: 0.03 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: k (rákkeltő anyag: 1B).  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 45-21-43-50/53; S: 53-45-60-61; Megjegyzés: E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019