« vissza a keresési eredmény listához  
SZÉNFEKETEICSC: 0471 (2017 április)
CAS #: 1333-86-4
ENSZ #: lásd Megjegyzések
EINECS #: 215-609-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng. NEM érintkezhet forró felületekkel.  Előzze meg a porlerakódást! Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás.  Használjon port, vízpermetet, habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Használjon zárt rendszert.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cancer;health haz
FIGYELEM
Feltehetően belélegezve rákot okoz
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén belélegezve károsíthatja a tüdőt 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Jól zárva. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Lásd Kémiai veszélyek. 
CSOMAGOLÁS
 
SZÉNFEKETE ICSC: 0471
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZAGTALAN FEKETE LABDACS VAGY RENDKÍVÜL FINOM POR. 

Fizikai veszélyek
A porfelhők intenzíven melegített felületekkel érintkezve (500°C felett) meggyulladhatnak. 

Kémiai veszélyek
Az anyag erős redukálószer. Hevesen reagál oxidálószerekkel és sok más anyaggal. 

Képlet: C
Atomtömeg: 12
Olvadáspont: ≈3550° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.8-2.1
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Öngyulladási hőmérséklet: >500° C  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Mechanikus irritációt okozhat. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós expozíció hatással lehet a tüdőre. Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (belélegezhető frakció): 3 mg/m3, mint TWA; A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen).
MAK: (inhalálható frakció): rákkeltő kategória: 3B 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyag ultrafinom (<100nm) részecske (nanopartikulum) formában használva káros hatású lehet a kártyán szereplőnél már jóval alacsonyabb koncentrációk esetén. A legnagyobb gondossággal kell eljárni.
A kémiai összetétel változhat a gyártási folyamattól függően.
Egyes szénfeketékben jelezték poliaromás szénhidrogének (PAH) jelenlétét.
8%-nál nagyobb illékony anyagot tartalmazó szénfeketék robbanásveszélyt jelenthetnek (lásd Fizikai veszélyek).
A legtöbb szénfekete pornak nincs ENSZ száma, de a por jellemzésétől függően a következő ENSZ számok lehetségesek:1361, osztály 4.2, csomagolási csoport I vagy II; vagy 1362, osztály 4.2, csomagolási csoport III.
A GHS osztályozás is változik a por specifikációja szerint. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019