« vissza a keresési eredmény listához  
ETÁNTIOLICSC: 0470 (2004 október)
Etil-merkaptán
Tioetil-alkohol
CAS #: 75-08-1
ENSZ #: 2363
EINECS #: 200-837-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Rendkívül tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás.  Használjon port, habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Szédülés. Fejfájás. Hányinger. Hányás. Remegés. Gyengeség. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Személyi védelem: környezettől független légzőkészülék. TILOS a csatornába belemosni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől és erős savaktól. Hűvösen. 
CSOMAGOLÁS
 
ETÁNTIOL ICSC: 0470
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez, beleértve kén-hidrogént (lásd ICSC 0165) és kén-oxidokat. Az anyag gyenge sav. Reagál oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Reagál erős savakkal. Így mérgező gázok képződnek mint hidrogén-szulfid és kén-oxidok. 

Képlet: C2H5SH
Molekulatömeg: 62.1
Forráspont: 35° C
Olvadáspont: -144.4° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.839
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.68
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 58.9
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.14
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.5
Lobbanáspont: -48.3° C
Öngyulladási hőmérséklet: 299° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 2.8-18.2
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.5  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Okozhat tudati szint csökkenést és légzési depressziót. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.5 ppm mint TWA.
MAK: 1.3 mg/m³, 0.5 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(1); bőrön felszívódás (H); terhességi kockázati csoport: D 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 128).
ÁK: 1 mg/m³, CK: 2 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: i (ingerlő anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet s  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F, Xn, N; R: 11-20-50/53; S: (2)-16-25-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019