« vissza a keresési eredmény listához  
DIPROPIL-ÉTERICSC: 0468 (2002 április)
1,1'-Oxibisz(propán)
CAS #: 111-43-3
ENSZ #: 2384
EINECS #: 203-869-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes.  21° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  21° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon habot, száraz port, szén-dioxidot. Víz használata TILOS!  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Szédülés. Fejfájás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Száraz bőr.  Védő ruházat. Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy arcvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. Szellőztetés. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. TILOS a csatornába belemosni! A kiömlött anyagot fedje be száraz földdel, homokkal vagy más nem gyúlékony anyaggal. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Hűvösen. Sötétben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
 
DIPROPIL-ÉTER ICSC: 0468
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Az anyag feltételezhetően robbanásveszélyes peroxidokat képez. Lebomlik égéskor. Ezzel mérgező gázokat és irritáló füstöket képez. 

Képlet: C6H14O
Molekulatömeg: 102.20
Forráspont: 88-90° C
Olvadáspont: -122° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.7
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 0.25
Gőznyomás, kPa 25° C-on: 8.33
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.53
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.2
Lobbanáspont: 21° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 188° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.3-7
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.03  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az expozíció ha nagyfokú, okozhat tudati szint csökkenést. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A folyadék zsírtalanítja a bőrt, ami szárazságot és berepedezést okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Desztillálás előtt ellenőrizni kell a peroxidok jelenlétét; ha vannak, eltávolítani! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 603-045-00-X; VESZÉLY; H225 H336 EUH019 EUH066; Piktogram: GHS02 GHS07 GHS09; Megjegyzés: C.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F; R: 11-19-66-67; S: (2)-9-16-29-33; Megjegyzés: C 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019