« vissza a keresési eredmény listához  
2,4-DINITROFENOLICSC: 0464 (2015 június)
1-Hidroxi-2,4-dinitrobenzol
CAS #: 51-28-5
ENSZ #: 1320 (lásd Megjegyzések)
EINECS #: 200-087-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatát okozza.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  NE tegye ki súrlódásnak vagy rázásnak! Használjon szikramentes kéziszerszámot! Előzze meg a porlerakódást! Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás.  Használjon nagy mennyiségű vizet.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Lásd Lenyelés.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Durvaság. A bőr sárga elszineződése. Továbbá lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás azonnal szükséges. 
Szem Sárgalátás. Vörösség. Kötőhártya gyulladás.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hányinger. Verejtékezés. Súlyos szomjúság. Láz. Szapora szívverés. Hányás. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  Pihenés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. Nem szabad kiszáradnia! TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. A helyi szabályozás szerint kell tárolni és hulladékba rakni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Lenyelve halálos
Bőrrel érintkezve mérgező
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja a szerveket
Nagyon mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 4.1; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Hűvösen. Elkülönítve gyúlékony anyagoktól, redukálószerektől és élelemtől és takarmánytól. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Tengerszennyező. 
2,4-DINITROFENOL ICSC: 0464
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Lebomolhat robbanásszerűen ütésre, súrlódásra vagy rázásra. Robbanhat hevítésre. Keverékei lúgokkal, ammóniával és a legtöbb fémmel ütés/rázás érzékenyek. Lebomlik hevítésre. Így mérgező gázok képződnek, beleértve nitrogén-oxidokat. Lásd: Megjegyzések. 

Képlet: C6H4N2O5 / C6H3(OH)(NO2)2
Molekulatömeg: 184.11
Olvadáspont: 112° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.68
Oldékonyság vízben, g/l: 6 (csekély)
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 6.36
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.67 (becsült) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálhatja a szemet és bőrt. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Az anyagnak hatása lehet az anyagcserére. Okozhat szürkehályogot, szív- érrendszeri rendellenességeket és idegrendszeri károsodást. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
Minden rendelkezésre álló módszerrel csökkenteni kell a testhőmérsékletet.
Robbanásveszélyes tulajdonsága miatt az anyagot vizes paszta formájában használják.
ENSZ 0076 a száraz vagy kevesebb, mint 15 % vízzel nedvesített vegyületre vonatkozik (Veszély osztály: 1; Kiegészítő kockázat: 6.1). ENSZ 1320 a legalább 15 % vízzel nedvesített vegyületre vonatkozik
A 25550-58-7 cas szám a dinitrofenol meghatározatlan izomérjeire vonatkozik. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 108 - minden izomer).
ÁK: 1 mg/m³, CK: 2 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 609-041-00-4; VESZÉLY; H331 H311 H301 H373 H400; Piktogram: GHS06 GHS08 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 23/24/25-33-50; S: (1/2)-28-37-45-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019