« vissza a keresési eredmény listához  
DIMETIL-SZULFOXIDICSC: 0459 (2000 április)
DMSO
Metil-szulfoxid
CAS #: 67-68-5
EINECS #: 200-664-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  87° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  87° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon vízpermetet, habot, port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Fejfájás. Hányinger.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Száraz bőr.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Homályos látás.  Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hányinger. Hányás. Álmosság.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet és az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. Szellőztetés. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől. Hűvösen. Sötétben tartandó. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
 
DIMETIL-SZULFOXID ICSC: 0459
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN HIGROSZKÓPOS FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítés és égés hatására. Így mérgező füstöket képez, beleértve kén-oxidokat. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel, mint perklorátok. 

Képlet: C2H6OS / (CH3)2SO
Molekulatömeg: 78.1
Forráspont: 189° C
Olvadáspont: 18.5° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.1
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 59.4
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.7
Lobbanáspont: 87° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 215° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 2.6-42.0
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -1.35 (számított) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a bőrt. Az expozíció nagy koncentrációk esetén, okozhat tudati szint csökkenést. Meggyorsíthatja más anyagok bőrön keresztüli felszívódását. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Az anyagnak hatása lehet a májra és a vérre. Okozhat kóros működést és vérsejt károsodást. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: 160 mg/m³, 50 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); bőrön felszívódás (H); terhességi kockázati csoport: B 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Különös figyelem szűkséges, ha a Dimetil-szulfoxidban mérgező anyagok vannak jelen, a bőrön való felszívódás fokozódása miatt. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019