« vissza a keresési eredmény listához  
DIMETIL-ÉTERICSC: 0454 (2002 augusztus)
Metil-éter
Oxibiszmetán
Faéter
Metoximetán
CAS #: 115-10-6
ENSZ #: 1033
EINECS #: 204-065-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Rendkívül tűzveszélyes.  A gáz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet forró felületekkel.  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás.  Szüntesse meg az utánpótlást; ha nem lehetséges és a környékre nem jelent veszélyt, hagyja a tüzet kiégni. Egyéb esetben száraz porral, szén-dioxiddal oltsa el.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Zavartság. Álmosság. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Hideg ellen védő kesztyű.  FAGYÁS esetén: öblítsen bőséges vízzel, TILOS a ruházatot eltávolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.   

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.1 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Hűvösen. 
CSOMAGOLÁS
 
DIMETIL-ÉTER ICSC: 0454
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN GÁZ. 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. A gáz nehezebb a levegőnél és alacsony belmagasságú helyiségekben felhalmozódhat, oxigénhiányt okozva. 

Kémiai veszélyek
Az anyag képezhet robbanásveszélyes peroxidokat fény és levegő hatására. Égéskor irritáló füstöket képez. Reagál oxidálószerekkel. 

Képlet: C2H6O / CH3OCH3
Molekulatömeg: 46.08
Forráspont: -23.6° C
Olvadáspont: -141.5° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.61
Oldékonyság vízben, g/100ml: 2.4
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 1.6
Lobbanáspont: Tűzveszélyes gáz
Öngyulladási hőmérséklet: 350° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 3.4-26.7
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.1  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a légutakat. A folyadék gyors párolgása fagyási sérülést okozhat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Az expozíció okozhat tudati szint csökkenést. 

Belégzési kockázat
Kiömlés esetén a gáz ártalmas koncentrációja a levegőben nagyon gyorsan kialakul, különösen zárt térben. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
EU-OEL: 1920 mg/m³, 1000 ppm mint TWA.
MAK: 1900 mg/m³, 1000 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(8); terhességi kockázati csoport: D 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Ellenőrizni kell az oxigén tartalmat a területre való belépés előtt.
Nagy koncentrációja a levegőben oxigén hiányt okoz, az eszméletlenség vagy halál kockázatával.
Desztillálás előtt ellenőrizni kell a peroxidok jelenlétét; ha vannak, eltávolítani! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 102).
ÁK: 1920 mg/m³.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 603-019-00-8; VESZÉLY; H220; Piktogram: GHS02 GHS04; Megjegyzés: U.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F+; R: 12; S: (2)-9-16-33 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019