« vissza a keresési eredmény listához  
2-DIMETILAMINOETIL-METAKRILÁTICSC: 0450 (2006 április)
2-Metil-2-propénsav-2(dimetilamino)etil-észter
N,N-Dimetilaminoetil-metakrilát
Metakrilsav, 2-(dimetilamino)etil-észter
CAS #: 2867-47-2
ENSZ #: 2522
EINECS #: 220-688-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  68° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  68° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.   

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Bőrégés. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Súlyos, mély égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hasmenés. Hányinger. Hányás. Égő érzés. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot fedett tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

corr
VESZÉLY
Gyúlékony folyadék
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Ártalmas a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve fémektől, oxidálószerektől, erős redukálószerektől és élelemtől és takarmánytól. Sötétben tartandó. Csak stabilizálva tárolható. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
2-DIMETILAMINOETIL-METAKRILÁT ICSC: 0450
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN ~ VLÁGOSSÁRGÁS FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az anyag polimerizálhat hő, fény, oxidálószerek, redukálószerek és fémek hatására. Ez tűz vagy robbanás veszélyt okoz. Lebomlik égéskor. Így mérgező füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat. Megtámadja a gumi egyes formáit. 

Képlet: C8H15NO2
Molekulatömeg: 157.2
Forráspont: 186° C
Olvadáspont: -30° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.93
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 10.6
Gőznyomás, kPa 25° C-on: 0.11
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 5.4
Lobbanáspont: 68° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 255° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.2-?
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.13  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre és a bőrre. Az anyag irritálja a légutakat. Lenyelve maró hatású. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK bőr allergizáló (SH) 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
A hozzáadott stabilizáló vagy gátló anyag befolyásolhatja az anyag toxikológiai tulajdonságait, konzultáljon szakértővel. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-132-00-3; FIGYELMEZTETÉS; H312 H302 H319 H315 H317; Piktogram: GHS07; Megjegyzés: D.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 21/22-36/38-43; S: (2)-26-28 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019