« vissza a keresési eredmény listához  
DIETILBENZOL (IZOMÉR KEVERÉK)ICSC: 0445 (2010 november)
CAS #: 25340-17-4
ENSZ #: 2049
EINECS #: 246-874-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes.  56° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet forró felületekkel.  56° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést! Előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását (pl. földeléssel)!  Használjon vízpermetet, habot, port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Szédülés. Fejfájás. Álmosság.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hányinger. Hányás. Hasmenés. Koordináció hiánya. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameexcl mark;warnenviro;aqua
FIGYELEM
Tűzveszélyes folyadék és gőz
Belégzése ártalmas .
Lenyelve vagy a bőrrel érintkezve ártalmas lehet
Nagyon mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
 
DIETILBENZOL (IZOMÉR KEVERÉK) ICSC: 0445
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
Öntés, rázás, stb. hatására elektrosztatikus töltések keletkezhetnek. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve szén-monoxidot (lásd ICSC 0023) és formaldehidet (lásd ICSC 0275). Reagál oxidálószerekkel. 

Képlet: CH3CH2(C6H4)CH2CH3/C10H14
Molekulatömeg: 134.2
Forráspont: 180-182° C
Olvadáspont: -75° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.86
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 0.13
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.6
Lobbanáspont: 56° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 395° C
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.0
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 4-4.6 (becsült) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának vagy gőzének belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a bőrt. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a májra és a vesére. Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: 28 mg/m³, 5 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(2); bőrön felszívódás (H); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
A Dietilbenzol (DEB) a kereskedelemben csak izomér keverékként kapható: 1,2 DEB (CAS 135-01-3), 1,3 DEB (CAS 141-93-5) és 1,4 DEB (CAS 105-05-5), tipikus tisztaság> 92.3% (térfogat).
A jellemző izomér megoszlás: 1,3 DEB (60-65%), 1,4 DEB (27-30%) és 1,2 DEB (4-5%).
A fizikai-kémiai tulajdonságok változhatnak a kémai összetételtől függően.
Az egyes komponensekkel szembeni megelőző intézkedések eltérhetnek a kevert izomérekre vonatkozóktól.
Májra és vesére való hatást csak az 1,4-izomér esetében jelentettek. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019