« vissza a keresési eredmény listához  
KLOPIRALIDICSC: 0443 (1997 november)
3,6-DCP
3,6-Diklór-pikolinsav
3,6-Diklórpiridin-2-karbonsav
CAS #: 1702-17-6
EINECS #: 216-935-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, port.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.   
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
NE tárolja és szállítsa alumíniumból készült konténerben. 
CSOMAGOLÁS
 
KLOPIRALID ICSC: 0443
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZAGTALAN FEHÉR VAGY SZINTELEN KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Így mérgező és maró nitrogén-oxid és klór (lásd ICSC 0126) füstöket képez. Az oldat korrodálja az alumíniumot, vasat és ónt. 

Képlet: C6H3Cl2NO2 / (C5H2N)Cl2COOH
Molekulatömeg: 192.0
Olvadáspont: 151-152° C
Oldékonyság vízben 20° C-on: csekély
Gőznyomás, Pa 25° C-on: 0.002  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
El kell kerülni a környezetbe juttatását a normális használattól eltérő körülmények között. 

MEGJEGYZÉSEK
Ezen anyag emberi egészségre kifejtett hatásáról nem áll rendelkezésre kielégítő adat, ezért a legnagyobb gondossággal kell eljárni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-231-00-1; VESZÉLY; H318; Piktogram: GHS05.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xi, N; R: 41-51/53; S: (2)-26-39-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019