« vissza a keresési eredmény listához  
2,4-DIKLÓRFENOLICSC: 0438 (2010 május)
2,4-DCP
CAS #: 120-83-2
ENSZ #: 2020
EINECS #: 204-429-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng.  Előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását (pl. földeléssel)!  Használjon vízpermetet, habot, port, szén-dioxidot.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Köhögés. Égő érzés a szegycsont mögött. Légszomj. Nehézlégzés. Továbbá: lásd Lenyelés.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Fájdalom. Hólyagok. Továbbá lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Lásd Megjegyzések Az anyag eltávolításához használjon polietilén-glikol 4300-at vagy növényi olajat. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Súlyos égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Égések a szájban és a torokban. Hasi fájdalom. Remegés. Görcsök. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

corrskull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Lenyelve ártalmas
Bőrrel érintkezve mérgező
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Károsítja a központi idegrendszert
Károsíthatja a légzőrendszert belélegezve
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Elkülönítve erős oxidálószerektől és élelemtől és takarmánytól. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
2,4-DIKLÓRFENOL ICSC: 0438
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. Ha száraz, keverés, pneumatikus továbbítás, öntés, stb. hatására elektrosztatikusan feltöltődhet. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez, beleértve klórt és sósavat. Lebomlik égéskor. Így mérgező füstöket képez, beleértve foszgént és dioxinokat. Hevesen reagál savakkal és erős oxidálószerekkel. 

Képlet: C6H4Cl2O
Molekulatömeg: 163.0
Forráspont: 210.0° C
Olvadáspont: 45.0° C
Sűrűség: 1.4 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.45 (csekély)
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 10
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 5.6
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00
Lobbanáspont: 113° C ny.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 500° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.17  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. Súlyos helyi hatások minden expozíciós út következtében. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Lenyelve maró hatású. A forró folyadék súlyos bőrégéseket okozhat. Az olvadt anyag érintkezése a bőrrel nagymértékű felszívódást és halált eredményezhet. A gőz belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. Orvosi megfigyelés ajánlott. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő veszélyes szennyeződése nem vagy csak nagyon lassan alakul ki; azonban, ha olvadt formában van, a párolgás sokkal gyorsabb. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag a normális használat során a környezetbe jut. Nagy gondot kell fordítani azonban, minden további kibocsátásra, pl. helytelen hulladék kezelés következtében. 

MEGJEGYZÉSEK
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
A szennyezett ruhát zárható zsákban vagy más tartályban kell elkülöníteni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 604-011-00-7; VESZÉLY; H311 H302 H314 H411; Piktogram: GHS06 GHS05 GHS09  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 22-24-34-51/53; S: (1/2)-26-36/37/39-45-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019